Disclaimer

xLence Renovatie

XLENCE RENOVATIE V.O.F IS INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN Gooi-, Eem- en Flevoland, DOSSIERNUMMER 61519693

Algemeen

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de navolgende oorwaarden van toepassing op en maken deel uit van elk door Xlence renovatie V.O.F gedaan aanbod en elke door Xlence renovatie V.O.F met opdrachtgever gesloten overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van eventuele algemene verkoop en/of leveringsvoorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.
 • Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Aanbieding en bevestiging

 • Xlence renovatie V.O.F behoudt zich het recht voor technische specificaties van haar producten tussentijds en zonder aankondiging te wijzigen.

Binding en ontbinding overeenkomst

 1. Bepalend voor de inhoud van de aannemingsovereenkomst en het op basis van deze overeenkomst door Xlence renovatie V.O.F uit te voeren werk, is de omschrijving van het werk in het ter gelegenheid van de maatopname door onze technische dienst op te stellen technisch- inmeetrapport/checklist. Indien en voor zover bij of na de maatopname blijkt, dat het overeengekomen werk door Milieu- of Arbo regeling niet door Xlence renovatie V.O.F uitgevoerd mag worden, heeft Xlence renovatie V.O.F het recht die overeenkomst eenzijdig te annuleren.
 2. Indien één transactie met twee of meer opdrachtgevers wordt afgesloten zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
 3. De opdrachtgever heeft het recht deze aannemingsovereenkomst, binnen acht dagen na ondertekening, zonder opgaaf van reden te ontbinden.
 4. Bij een aannemingsovereenkomst op basis van hypothecaire lening verplicht de opdrachtgever zich tot onvoorwaardelijke medewerking om de verlangde bescheiden te overleggen, telkens binnen 7 dagen na het schriftelijke verzoek.
 5. Bij annulering door opdrachtgever van deze aannemingsovereenkomst zijn door opdrachtgever de volgende bedragen aan Xlence renovatie V.O.F verschuldigd: voordat maatopname door onze technische dienst plaats gevonden heeft 20% van de aanneemsom, vanaf maatopname tot productie 40% van de aanneemsom, vanaf de productie tot 2 weken voor aanvang werkzaamheden 80% van de aanneemsom, vanaf 2 weken voor aanvang werkzaamheden 100% van de aanneemsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald.
 6. De kosten voor een vergunningaanvraag zijn alleen bij een dakkapel in de aanneemsom inbegrepen. Bij andere producten geldt dat, wanneer een melding of vergunning noodzakelijk wordt geacht door onze technische dienst c.q. overheid, om de tot stand gekomen overeenkomst uit te kunnen voeren, de gefixeerde kosten van € 350,- voor de opdrachtgever zijn. Indien wij de melding of vergunningaanvraag doen, dient dat beschouwd te worden als een inspanningsverplichting. Wanneer geen vergunning verkregen wordt, en de aannemingovereenkomst hierdoor moet worden geannuleerd, dan worden de kosten voor de vergunningaanvraag aan de opdrachtgever achteraf doorberekend voor een gefixeerd bedrag van € 350,- exclusief legeskosten.
 7. Leges dienen altijd separaat voldaan te worden door de opdrachtgever zelf.

Prijzen

 • Prijzen van kunststof zijn altijd gebaseerd op de kleur crème wit.
 • Tenzij anders is aangegeven, zijn alle prijzen inclusief BTW.

Betaling

 • Tenzij anders is vastgelegd op de aannemingsovereenkomst, vindt de betaling plaats achteraf, dat wil zeggen nadat de werkzaamheden door Xlence renovatie V.O.F uitgevoerd zijn.
 • De betaling dient plaats te vinden op de eerste dag nadat de montage uitgevoerd is via automatische incasso, telefonische overboeking of via bank/giro-overschrijving. Contante betalingen alsmede de aanbetalingen zijn ook mogelijk. In geval van eventuele restpunten of na-leveringen, mag de opdrachtgever maximaal 10 % inhouden van de totale aanneemsom tot definitieve oplevering.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig zijn betalingsverplichting nakomt is de opdrachtgever, over het niet betaalde deel, rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, alsmede eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn gemaakt zodra enige vordering door Xlence renovatie V.O.F uit handen wordt gegeven aan derden. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie (van het bedrijf) van opdrachtgever, onder curatele stelling of onder bewindstelling, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, heeft Xlence renovatie V.O.F de bevoegdheid nakoming van deze lopende overeenkomst op te schorten en wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waarbij Xlence renovatie V.O.F het recht heeft alle kosten en geleden schade als gevolg van dit verzuim te verhalen op wederpartij, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Xlence renovatie V.O.F tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, onverminderd de aan Xlence renovatie V.O.F verder toekomende rechten. In deze gevallen wordt elke vordering dadelijk en ineens opeisbaar.
 • Tevens mag Xlence renovatie V.O.F de geleverde zaken onmiddellijk als eigendom terugnemen.

Eigendomsvoorbehoud

 • De verkochte c.q. gemonteerde zaken gaan in eigendom over op het moment van betaling van de volledige som, alsmede de eventueel op de levering vallende rente en kosten, zoals deze door de opdrachtgever aan ons verschuldigd zouden kunnen zijn.

Levering

 • Bij de overeengekomen levertijd geldt steeds het voorbehoud van ongestoorde arbeidsomstandigheden en materiaalvoorziening.
 • Ook een schriftelijk overeengekomen levertermijn zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.
 • Indien en voor zover voor ons voorzienbaar in de datum van oplevering of aflevering vertraging zal optreden, zal Xlence renovatie V.O.F daarvan tijdig melding maken aan de opdrachtgever onder vermelding van de termijn waarbinnen Xlence renovatie V.O.F naar verwachting wel kunnen presteren.

Garantie

 • 15 jaar op kunststof renovatie, inclusief montage
  15 jaar op isolerende beglazing
  10 jaar op hang- en sluitwerk
  10 jaar op overige producten (waaronder dakramen, binnenafwerking, gevelbekleding) en bijhorende montage werkzaamheden (uitgezonderd de producten zoals vermeld in artikel 7g).
 • Bovenstaande garantie termijnen gelden uisluitend bij normaal particulier gebruik en onder de voorwaarde dat de producten conform de voorschriften zijn onderhouden.
 • Garantieaanspraken worden alleen in behandeling genomen indien de volledige aanneemsom is betaald.
 • Door opdrachtgever geconstateerde gebreken over het gepresteerde dienen uiterlijk tijdens de oplevering te zijn ontvangen. Ten aanzien van na de oplevering veranderde of beschadigde zaken worden geen reclamaties in behandeling genomen.
 • Reclamaties op aantal dienen uitsluitend direct bij levering van de zaken te geschieden.
 • Indien een tijdig ontvangen klacht gegrond blijkt te zijn, is Xlence renovatie V.O.F verplicht een en ander op eigen kosten binnen een redelijke termijn, niet zijnde een fatale termijn, vast te stellen in overleg met opdrachtgever, te herstellen.
 • Op een aantal producten waarvan de duurzaamheid zeer sterk onderhevig is aan juist (her)gebruik en toepassing wordt geen garantie geleverd. Deze producten betreffen alle hortypen, glasoppervlak en sierbeslag.

Montage en meerwerk

 • In alle gevallen is het uit te voeren werk beperkt tot hetgeen schriftelijk in het inmeet rapport is overeengekomen.
 • Nimmer is inbegrepen reparatie aan voeg- en metselwerk aan de buitenzijde.
 • In iedere overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het inmeet rapport/checklist uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in het inmeet-rapport/checklist uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd, een en ander in overleg met de opdrachtgever.
 • Niet inbegrepen bij de binnenafwerking is het verwijderen van gordijnen, luxaflex e.d., schilderen, behangen of sierpleisterwerken.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vallen werkzaamheden aan bestaande rollagen, lateien, rolluiken, waterslagen, vensterbanken, C.V. installaties, zonne- en windschermen e.d. buiten deze aannemingsovereenkomst.
 • Mogelijke belemmeringen dienen bij montage door of vanwege de opdrachtgever zelf van tevoren te worden verwijderd en na oplevering van het werk door of vanwege de opdrachtgever zelf te worden teruggeplaatst.

Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het nakomen van de beschreven garantieverplichtingen. Aanspraken gebaseerd op indirecte en/of gevolgschade zijn uitgesloten. Hieronder wordt tevens verstaan aanspraken op (gevolg)schade door opgenomen vrije dagen.
 • Xlence renovatie V.O.F accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij hergebruik van materialen, waaronder glas-in-lood beglazing en zon- en/of winderigs producten, noch in kleurstelling, noch in functionaliteit.

Geschillen

 • Alle geschillen, van welke aard ook tussen Xlence renovatie V.O.F en de opdrachtgever zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die binnen één maand na de datum waarop Xlence renovatie V.O.F schriftelijk een beroep op dit beding heeft gedaan, schriftelijk zijn voorkeur voor de ter zake wettelijk bevoegde rechter heeft kenbaar gemaakt.

Nederlands recht is bij uitsluiting op alle transacties van toepassing.